Winkelwagen

Wet verkopen op afstand


De wet verkoop op afstand

De wet Verkoop op Afstand is onderdeel van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Deze wet zal ook consequenties hebben voor het elektronisch zakendoen in Nederland. De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van 14 dagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. Op de leverancier wordt bovendien een uitgebreide informatieplicht gelegd. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan is de bedenktijd van de consument automatisch verlengd tot een jaar voor iedere transactie. Duidelijk is dat de wet praktische consequenties kan hebben voor de bij e-commerce gebruikte algemene voorwaarden. Deze zullen in veel gevallen moeten worden aangepast. Ook de informatie die op het moment via de website wordt verschaft zal in veel gevallen niet toereikend zijn.
 
De tekst van de wet is beschikbaar op www.overheid.nl 
Algemene informatie over de wet vindt u op www.justitie.nl

Onderstaand vindt u de eisen die worden gesteld aan de leverancier wat betreft de informatieplicht. Daarnaast wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.

Informatieplicht leverancier

De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:
Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:

Herroepingrecht consument

Een van de belangrijkste bepalingen in deze wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van 14 dagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.
 
Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.
 
De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.
 
Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van een jaar waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van 14 dagen weer te lopen.
 
Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

Overige bepalingen

Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoor www.justitie.nl

Uitzonderingen

De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiele diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.
 
Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.